Všeobecné obchodné podmienky

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Mária Repaská – PRACOVNÉ ODEVY, so sídlom Hviezdoslavova 1191/31, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 30 666 171, DIČ: 1020684082 IČ DPH: SK1020684082 (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je kupujúcim produktu ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.
2. Kontakt na predávajúceho je: email: repaska@repaska.sk, telefónne číslo: 0918 345 426.
3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.repaska.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
4. Kupujúcim je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie a ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.
5. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho (ďalej tiež ako produkty“).
6. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho.
2. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho.
3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
4. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním.
5. Kupujúci je povinný pri vytváraní objednávky a poskytovaní informácií predávajúcemu, udávať výlučne pravdivé a presné informácie.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena produktov objednaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“), je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Uvedená cena je konečná vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH) – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII.
2. Základným platidlom je mena euro.
3. Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu produktu podľa čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok.

IV. Spôsoby platby

1. Za produkty v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

a. platba na dobierku
b. platba bezhotovostným prevodom na základe faktúry vystavenej Predávajúcim

2. Platba na dobierku je spoplatnená pričom cena platby za dobierku bude kupujúcemu oznámená v rámci vytvárania objednávky v internetovom obchode predávajúceho, ešte pred uzatvorením zmluvy a ešte pred tým, aký spôsob platby si kupujúci zvolí.

V. Dodanie produktov

1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v cene produktu. Tieto budú vyčíslené a budú uvedené pri vypĺňaní objednávkového formulára na Internetovej stránke Predávajúceho a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:

a) Osobný odber v mieste podnikania predávajúceho
b) Osobné doručenie predávajúcim
c) Cena za dopravu prostredníctvom Slovenskej pošty
d) Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby DPD (Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.)
e) Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby: Slovak Parcel Service s.r.o.
f) Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby GLS (GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.)
g) Cena za dopravu prostredníctvom kuriérskej služby 123 Kuriér (123 Kurier, s.r.o.)

3. Cena za dopravu je spoplatnená pričom cena za dopravu bude kupujúcemu oznámená v rámci vytvárania objednávky v internetovom obchode predávajúceho, ešte pred uzatvorením zmluvy a ešte pred tým, aký spôsob dopravy si kupujúci zvolí.

VI. Prevzatie produktu

1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia produktu.
3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu pokiaľ je dodaný produkt iného typu alebo v prípadoch:

a. dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
b. dodania veci v poškodenom obale alebo,
c. dodaní veci bez príslušných dokladov.

4. Pokiaľ dôjde k dodaniu veci kupujúcemu podľa písm. a) bodu 3 tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal produkt v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
5. Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s kupujúcimi (právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi), sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený v Internetovom obchode predávajúceho.
4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho dňa 1.1.2023. 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

X